Privacyverklaring

Artikel 1 – Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze bezoekers van essentieel belang is. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacyverklaring beschrijft enerzijds de diverse maatregelen die door Corso Classics VZW worden getroffen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en anderzijds welke rechten u heeft als betrokkene.

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten en zullen steeds via de website aan de gebruikers van onze diensten en/of producten worden gemeld.

Artikel 2 – Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website, producten en/of diensten, de welke aangeboden door Corso Classics VZW of door onze partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Artikel 3 – Verwerking van de persoonsgegevensacties

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en/of voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten, namelijk bij de inschrijving op een nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier. 

Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

De gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming, worden verwerkt met het oog op relatiebeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar onze diensten/producten, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan onze website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg en/of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Wij maken geen persoonsgegevens over aan commerciële organisaties, mits uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 4 – Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 • Uw toestemming voor wat betreft het bezoek aan onze website.
  Aangezien de verwerking van deze gegevens gebaseerd is op toestemming, beschikt u over de mogelijkheid om de toestemming tot het gebruik van deze gegevens in te trekken zonder dat dit het einde van onze contractuele relatie betekent.

Artikel 5 – Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

Artikel 6 – Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 10 jaar na beëindiging van de samenwerking. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, én is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 8 – Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Corso Classics VZW. U kunt ons contacteren via de volgende contactgegevens:
> e-mail: info@corsoclassics.be
> Tel : 32 (0)475 36 09 83
> Adres : Corso Classics VZW, Sint Gillislaan 22, 9200 Dendermonde, België

Artikel 9 – Uw rechten van inzage, recht tot verbetering of aanpassing, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene de volgende rechten in verband met uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage
 • Het recht op verbetering of aanpassing
 • Het recht op het wissen
 • Het recht op beperking
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om uw toestemming tot verwerking in te trekken

Om een of meer van uw bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een aanvraag aan de verwerkingsverantwoordelijke met duidelijke vermelding van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken, alsook een kopie van een bewijs van uw identiteit om u te kunnen identificeren:
> e-mail: info@corsoclassics.be
> Tel : 32 (0)475 36 09 83
> Adres : Corso Classics VZW, Sint Gillislaan 22, 9200 Dendermonde, België

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven’” die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Artikel 10 – Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Deze cookies vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Voor meer details verwijzen we u naar ons cookiebeleid hetwelk op de website vermeld staat.

Artikel 11 – Corso Classics  en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt U zich wenden tot:

 • Corso Classics VZW op volgend e-mailadres: info@corsoclassics.be
 • Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel:
  – E. commission@privacycommission.be
  – W. www.privacycommission.be